Biserica Ortodoxă a Moldovei se ridică împotriva restricționării Sfintei Euharistii și ilegalității termoscanării

„Călcând cineva Legea lui Moise, e ucis fără de milă, pe cuvântul a doi sau trei martori; gândiţi-vă: cu cât mai aspră fi-va pedeapsa cuvenită celui ce a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, şi a nesocotit sângele testamentului cu care s-a sfinţit, şi a batjocorit Duhul harului. Căci cunoaştem pe Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti”. Şi iarăşi: „Domnul va judeca pe poporul Său”. Înfricoşător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului Celui Viu” (Evrei 10;28-31).

Biserica Ortodoxă din Moldova prin Întâistătătorul ei, ÎPS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni,  dovedeşte întregii lumi ortodoxe că în totalitatea ei, se opune în continuare deciziilor antihristice impuse de slugile cezarului, poporului dreptcredincios, în contextul aşa zisei epidemii cu coronavirusul gripal. Preoţii cu Crucea în frunte trebuie să apere credincioşii şi Sfânta Biserica,  după sfatul dumnezeescului Pavel:

„Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni 6; 11, 16-17).

În articolul publicat pe site-ul Arhiepiscopiei, ÎPS Sa, dezbate hotărârea nr. 13 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică privind restricționarea tainei Sfintei Împărtășanii și alte decizii, precum termoscanarea, care încalcă toate libertățile umane ale credincioşilor ortodocşi, decizii anticonstituţionale şi lipsite de temei juridic[1].

„Dispoziția de a interzice Sfânta Împărtășanie contravine Constituției Republicii Moldova, Drepturilor Omului și Dreptului la desfășurarea liberă a Bisericii. Această poziție o considerăm a face parte dintr-o dictatură antihristică. Și nu exagerăm cu nimic, atunci când spunem că este o dictatură, pentru că, a intra brutal în Familia Bisericii este o violare a Sacrului; este un genocid spiritual prin care omorâți sufletul poporului drept credincios; atacați seva, esența neamului nostru, care este Hristos Euharistic, Sfânta Împărtășanie. Observăm la voi un spirit post-umanist, în care vreți să reduceți omul la un animal dresat care să execute comenzile, vreți să alungați Biserica din societate și atunci atacați esența Ei – Sfânta Împărtășanie și tradițiile Ei în parte.”

Un adevărat Atlet al lui Hristos, al Cărui Cuvânt Îl propovăduiește cu bărbăție, demnitate și onoare, fără teamă de consecințe, un exemplu de Episcop trăitor în Hristos,  pentru fiii săi duhovnicești,  un ierarh iubitor de Hristos în slujba Marelui Arhiereu.

Creștinismul nu trebuie să cedeze în fața celor care construiesc Noua Ordine Mondială

„Unul ca acesta iubeşte cu dragostea lui Hristos pe toţi fraţii cei neputincioşi şi se face colaborator al lui Hristos spre mântuirea sa. Şi asta pentru că Dumnezeu este izvorul iubirii care poate ajunge până la desăvârșire”, ar spune  Cuviosul Părinte Justin Parvu, Duhovnicul neamului nostru necăjit[2].

ÎPS Sa Petru, redefinește  pentru funcționarii atei sau pentru alți neomarxiști preocupați de riscul îmbolnăvirii prin Sfintele Taine, statutul Bisericii Ortodoxe în cadrul statului, rapoarte care trebuie să existe între stat și Biserică, căci:

„Biserica Ortodoxă este o Familie și în fiecare om, membru al Bisericii, curge același Sânge, anume Sângele lui Hristos, pe care îl primesc la fiecare Sfîntă Liturghie, în chipul Pâinii Euharistice și al Vinului Euharistic. Definiția unei comunități creștine este dată de unirea prin împărtășirea din același Potir (…)

Biserica nu este o instituție a Statului, ci este Familia care înglobează și Statul prin membrii ortodocși politicieni, care sunt puși de noi să slujească poporul. Statul nu trebuie să fie totalitar, implicându-se în Taina Bisericii, mai ales că membri ai Bisericii sunt și politicieni, oameni care au calitatea de membri ai Bisericii, dar și de slujitori ai poporului prin slujirea Cetății și a cetățenilor.”

Funcționarii unui stat sunt desemnați să slujească cu devotament și onestitate poporul, nu să devină prigonitorii, dușmanii lui, încălcându-și îndatoririle, pe care le au față de cetățenii cinstiți,  de a le apăra drepturile consfințite prin lege.

„Voi sunteți puși acolo ca să ne slujiți pe noi, iar voi ați devenit stăpâni. Nu voi sunteți stăpâni, ci poporul e stăpânul care, dacă abuzați de funcția legislativă și de coordonare pe care o aveți, o să fiți înlăturați. De aceea să nu abuzați de calitatea de administratori ai treburilor pe care ați primit-o de la noi, ca cetățeni ai acestui Stat. Neamul nostru, creștin-ortodox, nu concepe viața sa fără Sfânta Împărtășanie”.

Creștinii au respectat perioada de izolare conformându-se restricțiilor din starea de urgență, perioadă deosebit de grea, pentru tot ortodoxul însetat de Potirul Euharistic, fără frică de îmbolnăvire sau contaminare prin sfintele Taine. Prin interzicerea împărtășirii cu Sfintele Taine se încalcă sfintele canoane bisericești conform cărora, creștinul poate fi supus unei epitimii, dacă lipsește trei duminici consecutiv la liturghia duminicală (Canonul 80 Trulan (691‑692) și se  cateriseşte clericul şi se excomunică mireanul care trei duminici la rând a lipsit de la biserică şi s‑a lipsit de Sfin­tele Taine, fără a avea un motiv binecuvântat.

ÎPS, Mitropolitul Petru declară:

„În acest sens, în Episcopia noastră, creștinii nu doar că nu au fost opriți de a se împărtăși, dar au fost îndemnați, de a veni la Biserică și a primi Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Mântuitorului. În contextul în care dorința credincioșilor de a se împărtăși este evidentă și se va satisface oricum, Dvs, cei care vă opuneți sfințirii omului prin împărtășirea acestuia ontologic din Dumnezeu, veți rămâne în istorie ca persecutori ai Neamului și ai Bisericii Neamului, pentru că ați îndrăznit să legiferați interzicerea lui Hristos Euharistic. Nu vă transformați în dușmani ai Neamului lui Hristos! Biserica poate să se declare sub asediu, sub persecuție și să excomunice pe cei care sunt membri ai Ei nevrednici și necredincioși, care nu doresc să se întoarcă de la atacul asupra Bisericii.”

Sfântul Nicodim Aghioritul în valoroasa lui lucrare: „Despre deasa împărtăşire” le arată atât păs­torilor, cât şi păstoriţilor care este învăţătura corectă a Bisericii cu privire la împărtăşirea cu Sfintele Taine şi îi îndeamnă pe credincioşi, pe cât este cu putinţă, să se împărtăşească cât mai des.

Cuviosul Paladie povesteşte despre Avva Macarie Egipteanul că, vindecând pe femeea aceea, care din lucrarea diavolului apărea oamenilor ca o iapă, i-a dat acest sfat şi i-a zis: „Femeie, niciodată să nu te lipseşti de împărtăşirea cu Sfintele Taine ale lui Hristos, ci să te împărtăşeşti adeseori, deoarece această lucrare diavolească te-a ajuns, pentru că nu te-ai împărtăşit de cinci săptămâni şi de aceea a putut diavolul să te ispitească”.

Toți arhiereii şi întreg clerul laic şi monahal, într-un singur glas, au făcut zid de netrecut, în fața funcționarilor statului antihristic, apărându-și cu statornice și dragoste oile: „Păstorii duhovnicești nu se prosternează în fața unor dictatori care încearcă să-L ia pe Hristos de la noi, care încearcă să ne excomunice, să ne afurisească pe toți prin interzicerea în propria noastră Casă (Biserica) a Sfintei Împărtășiri (…)

Dacă Biserica va declara că se află sub asediu și în persecuție și vă va cataloga ca vrăjmași ai Bisericii, atunci, membrii Bisericii nu vă vor accepta. Nu uitați care este menirea voastră și nu ascultați directive de la cei care urmăresc distrugerea credinței ortodoxe. Neamul nostru este ortodox și singurul liant care ne ține este însăși Ortodoxia.”

Adevărații Păstori nu își părăsesc oile spre bucuria lupului cel înțelegător care abia așteaptă să le sfâșie, ci vin lângă cei bolnavi (de lepră, de ciumă, de virusul covid19) fără teamă , fără mască, atunci când sunt chemați, și îi spovedesc și îi împărtășesc pe creștinii care așteaptă cu nerăbdare „leacul nemurii” spre „viața veșnică”.

„Dar unirea cu Hristos Cel în stare de jertfă se realizează în Euharis­tie. Nu e nici o îndoială că păcatul din noi e un lucru trist și rău mirositor. Dimpotrivă, virtutea cuprinde în sine totdeauna veselia – prin nădejdea în Dumnezeu – și are multă bună mireasmă. În Hristos viaţa care nu are veselie și e lipsită de bună mireasmă, se va muta la veselie.

Ba primește și buna mireasmă prin credinţă. Și prin El se aduce lui Dum­nezeu. Căci El curăţă pe cei întinaţi și spală spiritual pe cei căzuţi în necurăţie. Căci în Hristos e oferirea noastră și prin El ne apropiem cei întinaţi.

Dar ne apropiem prin credinţă și ne oferim Tatălui spre miros de bună mireasmă, nemaiavându-ne pe noi înșine, ci pe Hristos în noi, buna mireasmă duhovnicească”[3].

Nimeni, niciodată nu are dreptul de a restricţiona, de a interzice Sfânta Împărtășanie pentru indiferent ce motiv  ar apare, oricât de periculoasă și contagioasă ar fi boala.

În a doua parte a comunicatului BOR sunt expuse o serie de consideraţii juridice, faţă de măsurile hotărâte de slugile necredincioase ale cesarului și impuse cu forţa creștinilor ortodocși moldoveni.

-întrucât există ratificarea de către Republica Moldova a Convenției de la Oviedo, în 1997, convenție prin care se prevede că orice procedură medicală trebuie neapărat să beneficieze de consimțământul expres al pacientului acesta poate refuza oricând, termoscanarea.

Prin urmare, cetățeanul care refuză să i se ia temperatura cu termoscanerul, măsură arbitrară cu puțină relevanță din punct de vedere medical,  trebuie să aibă dreptul de a frecventa biserica fără a i se aplica această măsură.

– Interzicerea Sfintei Împărtășanii încalcă art. 31 din Constituție, care garantează dreptul cultelor de a se organiza după propriile canoane și reguli.

– nu s-a prezentat până acum nicio dovadă că COVID-19 se transmite prin Sfânta Împărtășanie.

– Institutul din România, nu a putut oferi nicio dovadă științifică reală din care să rezulte că Împărtășania ortodoxă ar fi o sursă de îmbolnăvire cu COVID, iar în urma acestor atitudini cetățenești, în România, s-a renunțat la interzicerea Sfintei Împărtășanii în bisericile ortodoxe.

Institutul Național de Sănătate Publică nu a prezentat nicio probă concretă că Împărtășania ortodoxă ar putea contamina cu COVID

La acest capitol trebuie să menționăm, că în conformitate cu ultimul comunicat al cancelariei Sfântului sinod BOR, din 17 iunie 2020 nu se vorbește nimic despre Sfânta Împărtășanie, deși a existat promisiunea că după 1 iunie, în concordanță cu sfătuirea panortodoxă, problema împărtășirii creștinilor cu Sfintele Taine, va fi rezolvată[4].

Noutăţile semnalate se referă la  permiterea intrării credincioșilor în biserici, cu asigurarea de 4 mp pentru fiecare credincios în timpul Sfintei Liturghii, permanent în interior cât și în exterior menținându-se distanța de 2 m. Spovedania se va face de către credincios sub protecția măștii, la distanță de 2 m de Preotul duhovnic, singuri în  biserică.

– se cere insistent ca orice ingerință în activitatea Bisericii din partea Statului RM să fie coordonată de comun acord cu BOM.  În caz contrar, hotărârile luate unilateral de către stat în privinţa Bisericii sunt considerate neconstituţionale şi lipsite de obligativitate/temei juridic (neobligatorii).

– Biserica îşi asumă dreptul de a reprezenta drepturile creştinilor, enoriaşi ai BOM în raport cu Statul RM şi alte entităţi juridice.

– se subliniaza comportamentul iresponsabil al unor funcţionari publici, care denigrează în mod public imaginea BOM şi distorsionează mesajele şi ideile propagate de aceasta.  Aceştia fiind în solda statului, plătiţi din banii contribuabililor – majoritatea enoriaşi ai BOM, încalcă normele deontologice profesionale. Timpul în care Biserica a fost indulgentă faţă de anumite derapaje politice sau publice, a trecut astfel că acum aceste atacuri şi decizii nu vor mai fi tolerate şi vor fi definitiv condamnate.

Una din multele profeţii, ale Duhovnicului neamului, Cuviosul Părinte Justin Parvu se îndeplineşte sub ochii noştri:

„Vor veni vremuri şi mai grele. Prigoanele, puşcăriile, schingiuirile şi tot calvarul îndurat de noi în timpul comunismului au fost uşoare pe lângă ce va urma. La ora aceasta, trebuie să lupţi, şi cu cel văzut, şi cu cel nevăzut; să lupţi cu tine, să lupţi cu lumea, să lupţi şi cu dracul. Diavolul? faci cruce – se mai depărtează, măi. Aştia văzuţi nu se depărtează, ba te asaltează şi-ţi mai pun în cârcă şi altele; ba vine cu 666, ba vine cu cărţile de identitate, cu cardurile, cu tractorul, cu motorul, cu cipuri, cu radiaţiile, holocaustul – toate se răsfrâng asupra ta. Acum s-au înmulţit bolile psihice, organice, demonizările (…). Pe lângă acestea mai sunt şi ispitele supratehnicii, sistemele acestea extraordinar de ascuţite care pătrund până în a-ţi cunoaşte şi gândul. Și, când ţi-a prins gândirea, aici este şi partea sufletească. Iar când a intrat pe firul acesta Satana, nu mai este deloc uşor. Este o luptă împotriva sufletului. Și, iată, acestea toate sunt încercări şi ispite şi greutăţi care ne fură de la adevăratele ţeluri ale trăirii noastre. Acestea aduc la zero, zero, viaţa duhovnicească (…). S-a ajuns, din nefericire, la o descompunere înceată a neamului nostru, care va avea o consecinţă extrem de gravă peste 40-50 de ani, când s-ar putea întâmpla să nu mai vorbim în limba română, să nu mai avem unde să ne închinăm într-o biserică ortodoxă română în Moldova de astăzi sau oriunde în ţară[5].”

[1] http://episcopia-ungheni.md/ro/uncategorized/lovitura-in-biserica-hotararea-nr-13-a-comisiei-nationale-extraordinare-de-sanatate-publica-privind-restrictionarea-tainei-sfintei-impartasanii-termometria-si-mesele-de-pomenire/

[2] Părintele Iustin Pârvu, Daruri duhovnicești, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2011, p. 108-109.

[3] Sfântul Chiril al Alexandriei, Închinare în duh și adevăr, Cartea XVI.

[4] https://basilica.ro/noi-indrumari-bisericesti-care-se-aplica-din-data-de-17-iunie-2020/

[5] http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/parintele-iustin-parvu-invataturi-cuvinte-duhovnicesti-iubire-egoism-rugaciune-fericire-inselare/

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

3 comentarii la “Biserica Ortodoxă a Moldovei se ridică împotriva restricționării Sfintei Euharistii și ilegalității termoscanării

  1. Cu iertare, PS Petru de Ungheni și Nisporeni este Episcop, dar Întîi stătător este ÎPS Mitropolit Vladimir, rog sa corectați

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)